МАКФЕРТ Ca,Mg,N – Нитрокал

МАКФЕРТ Ca,Mg,N – Нитрокал

180.00 ден

МАКФЕРТ Ca,Mg,N со трговски назив НИТРОКАЛ е специјално течно
ѓубриво кое содржи три макробиогени и три микромиогени елементи.

Амбалажа: 1L

Description

Хемиски состав:
Макробиогени елементи: Азот (N) 9.5%, Калциум (CaO) 14%, Магнезиум
(MgO) 2%.
Микробиогени елементи: Fe, Cu, Zn – 0.05% во хелатна форма.
Физики особини:
Течност со плава боја, без мирис и специфична маса 1.5 gr/cm3.
Предности со примена на НИТРОКАЛ:
Специфичниот хемиски состав овозможува широк спектар во физиолошко –
биохемиските процеси во растението за поуспешна фотосинтеза и
метаболизам на органските материи. Поуспешна фотосинтеза овозможува
постабилни и квалитетни приноси.
Со превентивна примена на НИТРОКАЛ се спречува:
– “трулежот” на врвовите кај градинарските култури;
– “горките пеги” кај јаболката;
– предвременото опаѓање на листот и плодот од култрите;
– сушење на рачките кај виновата лоза.
Примена:
– Количината за фолијарно ѓубрење се движи од 0.4 – 0.6% воден раствор,
односно
0.4 – 0.6 L во 100 L вода. Се прска 4 – 5 пати во текот на вегетацијата на 10 –
15 дена, почнувајЌи пред цветање и после цветање.
– Количините за фертиригација се 2 – 3 L/декар со 2.5 – 3.5 m3 вода за
апликација. Бројот на апликации зависи од културата и “програмот за
ѓубрење” и се движи од 12 до 25.
Мешање:
Се меша со заштитни средства, не се меша со други ѓубрива.
Чување: Се чува на температура над 5 °C, во оригинална амбалажа.
Рок на ефикасност: Во оригинална амбалажа, рокот на ефикасност е
неограничен.

has been added to your cart:
Нарачување